Uwaga

Informujemy, ┼╝e uruchomiony zosta┼é nowy portal zbiorczy krajowej edycji Akademii EITCA - eitca.pl, na kt├│rym znajduj─ů si─Ö aktualne informacje dotycz─ůce programu oraz prowadzona jest rekrutacja nowych uczestnik├│w.

Przejd┼║ do Akademii EITCA/CG na portalu eitca.pl >>>

Aktualnych uczestnik├│w krajowej edycji Akademii EITCA, kt├│rzy przystapili do programu w ramach starych portali kierunkowych prosimy o korzystanie w dalszym ci─ůgu z dotychczasowych platform - w najbli┼╝szym Pa┼ästwa konta zostan─ů zmigrowane do nowych serwis├│w, o czym zostan─ů Pa┼ästwo powiadomieni drog─ů e-mailow─ů.Nawigacja

EITCA

Krajowa realizacja programu Akademii EITCA prowadzona jest na 4 kierunkach:

Film demonstracyjny realizacji programu Akademii dostępny jest w zakładce e-Learning

Regulamin Studium Akademii EITCA

I. Postanowienia og├│lne

┬ž1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) okre┼Ťla formalne kwestie dotycz─ůce organizacji Studium Akademii EITCA, stanowi─ůcego krajow─ů realizacj─Ö program├│w Europejskiej Certyfikacji Informatycznej EITC (European Information Technologies Certification) oraz Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej EITCA (European Information Technologies Certification Academy), zwanych dalej odpowiednio Programami EITC/EITCA, w tym szczeg├│┼éowe zasady uczestnictwa, odp┼éatno┼Ťci, oraz prawa i obowi─ůzki uczestnika Studium Akademii EITCA (nazywanego dalej Uczestnikiem).

II. Organizacja Studium Akademii EITCA

┬ž2

Studium Akademii EITCA prowadzone jest przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn (ICS CompLearn), funkcjonuj─ůce w ramach sp├│┼éki CompSecur sp. z o.o. z siedzib─ů we Wroc┼éawiu, przy ul. Pi┼ésudskiego 74 (wpis do KRS nr 0000303601, REGON: 020713664, NIP: 8971739249), przy akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) z siedzib─ů w Brukseli, Avenue des Saisons 100-102 (zwanego dalej Instytutem EITCI), oraz wsp├│┼épracuj─ůce zespo┼éy dydaktyczno-techniczne krajowych partner├│w. Realizacja Studium Akademii EITCA przebiega zgodnie z wytycznymi techniczno-programowymi Instytutu EITCI, kt├│ry jest jednocze┼Ťnie podmiotem certyfikuj─ůcym Program EITC/EITCA w ramach Studium Akademii EITCA.

┬ž3

Nadz├│r organizacyjny nad realizacj─ů Studium Akademii EITCA sprawuje Kierownik Studium Akademii EITCA (Kierownik ICS CompLearn).

┬ž4

ICS CompLearn jest w pe┼éni odpowiedzialne za realizacj─Ö procesu dydaktyczno-egzaminacyjnego wg wytycznych Instytutu EITCI, prowadzenie Sekretariatu Studium Akademii EITCA oraz administracj─Ö informatycznymi systemami e-learning. Sekretariat Studium Akademii EITCA podlega bezpo┼Ťrednio Kierownikowi Studium Akademii EITCA (Kierownikowi ICS CompLearn).

┬ž5

1. Bezpo┼Ťredni nadz├│r merytoryczny nad realizacj─ů Studium Akademii EITCA sprawuj─ů odpowiednie zespo┼éy dydaktyczne ICS CompLearn oraz partner├│w (w tym kadry dydaktyczne krajowych uczelni wy┼╝szych), zorganizowane wzgl─Ödem poszczeg├│lnych obszar├│w programowych.
2. Nadz├│r zewn─Ötrzny nad jako┼Ťci─ů realizacji Studium Akademii EITCA oraz zgodno┼Ťci─ů z Programem EITC/EITCA sprawuje komisja programowa Instytutu EITCI, kt├│ra ustala oraz zatwierdza program i zakres merytoryczny certyfikacji EITC/EITCA oraz kszta┼ét i zakres wytycznych dotycz─ůcych materia┼é├│w dydaktycznych oraz egzamin├│w ko┼äcowych.

III. Tryb nauki

┬ž6

Studium Akademii EITCA prowadzone jest w formie niestacjonarnego, zdalnego procesu dydaktyczno-egzaminacyjnego na platformach e-learning ICS CompLearn, w zgodzie z wytycznymi Programu EITC/EITCA. Nauka oraz egzaminy realizowane s─ů w ca┼éo┼Ťci zdalnie za po┼Ťrednictwem sieci Internet.

┬ž7

W ramach Studium Akademii EITCA mo┼╝liwa jest realizacja zar├│wno pojedynczych program├│w certyfikacyjnych EITC (zwanych dalej Kursami EITC), jak i pe┼énych program├│w Akademii EITCA, na kt├│re sk┼éadaj─ů si─Ö ustalone zestawy Kurs├│w EITC, obejmuj─ůce zakres tematyczny danej Akademii EITCA.

┬ž8

Szczeg├│┼éowe informacje oraz zakresy programowe poszczeg├│lnych Kurs├│w EITC i pe┼énych Akademii EITCA dost─Öpne s─ů w ramach serwis├│w internetowych Studium Akademii EITCA i mog─ů podlega─ç aktualizacji w celu podniesienia jako┼Ťci kszta┼écenia oraz bie┼╝─ůcego dostosowywania do zmieniaj─ůcych si─Ö wytycznych Programu EITC/EITCA wprowadzanych przez Instytut EITCI wzgl─Ödem post─Öpuj─ůcego rozwoju technologii informatycznych.

┬ž9

Proces dydaktyczny realizowany jest w ramach elektronicznych platform e-learning, w spersonalizowanym dla ka┼╝dego Uczestnika asynchronicznym trybie umo┼╝liwiaj─ůcym rozpocz─Öcie nauki w dowolnym momencie roku kalendarzowego, oraz jej dowoln─ů, elastyczn─ů organizacj─Ö czasow─ů, dostosowan─ů do w┼éasnych potrzeb i mo┼╝liwo┼Ťci.

┬ž10

Zaj─Öcia dydaktyczne w ramach ka┼╝dego z Kurs├│w EITC maj─ů posta─ç elektronicznych wyk┼éad├│w oraz ─çwicze┼ä i laboratori├│w w zakresie dziedzinowym okre┼Ťlonym programem.

┬ž11

W ramach nauki w Studium Akademii EITCA Uczestnikowi przys┼éuguje dost─Öp do prowadzonych drog─ů elektroniczn─ů konsultacji u kadr zespo┼é├│w dydaktycznych dotycz─ůcych realizowanego materia┼éu.

┬ž12

1. Zaliczenie ka┼╝dego Kursu EITC warunkowane jest zdaniem egzaminu ko┼äcowego na minimalnym okre┼Ťlonym dla danego kursu poziomie zgodnie z Programem EITC i wytycznymi Instytutu EITCI. Egzamin ko┼äcowy w ramach ka┼╝dego Kursu EITC ma posta─ç elektronicznego testu wielokrotnego wyboru, realizowanego w pe┼éni zdalnie przez Internet w ramach platform e-learning.
2. Zaliczenie pe┼énej Akademii EITCA warunkowane jest zaliczeniem wszystkich sk┼éadaj─ůcych si─Ö na t─Ö Akademi─Ö kurs├│w EITC.

┬ž13

Zakres wiedzy merytorycznej koniecznej do zaliczenia egzaminu ko┼äcowego z danego Kursu EITC odpowiada zawarto┼Ťci merytorycznej materia┼é├│w dydaktycznych i ustalany jest przez zesp├│┼é dydaktyczny prowadz─ůcy dany Kurs EITC ┼Ťci┼Ťle na podstawie wytycznych programowych Instytutu EITCI, w porozumieniu z Kierownikiem Studium Akademii EITCA (Kierownikiem ICS CompLearn).

┬ž14

1. W przypadku nieosi─ůgni─Öcia minimalnego progu zaliczenia egzaminu ko┼äcowego z danego Kursu EITC Uczestnik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z bezp┼éatnego drugiego podej┼Ťcia do niezaliczonego egzaminu.
2. W przypadku niezaliczenia egzaminu w drugim podej┼Ťciu Uczestnik mo┼╝e uzyska─ç zgod─Ö na kolejne podej┼Ťcia w drodze indywidualnej decyzji Kierownika Studium Akademii EITCA (Kierownika ICS CompLearn). ICS CompLearn zastrzega mo┼╝liwo┼Ť─ç pobierania op┼éat za kolejne (poza bezp┼éatnym pierwszym i drugim) podej┼Ťciem poprawkowym do egzaminu zgodnie z aktualnie obowi─ůzuj─ůcymi regulacjami Instytutu EITCI, jednak w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania w tej sprawie, mo┼╝liwe jest zwolnienie Uczestnika z dodatkowych op┼éat za kolejne podej┼Ťcia egzaminacyjne.
3. Uczestnikowi przys┼éuguje r├│wnie┼╝ prawo do jednokrotnego podej┼Ťcia poprawkowego w przypadku zaliczenia danego Kursu EITC w pierwszym podej┼Ťciu i ch─Öci poprawienia jego wyniku. W takim przypadku jako ostateczny przyjmuje si─Ö wy┼╝szy z osi─ůgni─Ötych wynik├│w.

┬ž15

Po pozytywnym zaliczeniu realizowanego Kursu EITC b─ůd┼║ pe┼énej Akademii EITCA (w zale┼╝no┼Ťci od wariantu uczestnictwa) oraz spe┼énieniu wymog├│w formalnych uko┼äczenia Programu EITC/EITCA uczestnik otrzymuje:
1. Dyplom uko┼äczenia odpowiednio pojedynczego Kursu EITC b─ůd┼║ Akademii EITCA, wydawany przez ICS CompLearn w j─Özyku polskim.
2. Certyfikat informatyczny Programu EITC/EITCA w j─Özyku angielskim wydawany przez Instytut EITCI (odpowiednio certyfikat pojedynczego Kursu EITC b─ůd┼║ certyfikat Akademii EITCA), wraz z elektronicznym suplementem oraz mo┼╝liwo┼Ťci─ů weryfikacji certyfikatu za po┼Ťrednictwem Internetu, przy zastrze┼╝eniu ┬ž27.

IV. Zapisy i zasady odp┼éatno┼Ťci

┬ž16

Zapisy do uczestnictwa w Studium Akademii EITCA w ramach ca┼éej oferty krajowej edycji Programu EITC/EITCA prowadzone s─ů w trybie ci─ůg┼éym. Ze wzgl─Ödu na asynchroniczny, spersonalizowany charakter platform e-learning nauka mo┼╝e zosta─ç rozpocz─Öta w dowolnym momencie roku kalendarzowego.

┬ž17

1. Zapisy do uczestnictwa w Studium Akademii EITCA przebiegaj─ů poprzez dokonanie elektronicznej rejestracji w odpowiednim portalu kierunkowym Studium Akademii EITCA oraz wniesienie op┼éaty za uczestnictwo w wybranych Kursach EITC / Akademiach EITCA.
2. Podczas rejestracji, o kt├│rej mowa w ust. 1, nale┼╝y poda─ç prawdziwe dane osobowe rejestrowanego Uczestnika.

┬ž18

Wysoko┼Ť─ç op┼éat za uczestnictwo w poszczeg├│lnych Kursach EITC / Akademiach EITCA podana jest w ramach serwis├│w internetowych Studium Akademii EITCA.

┬ž19

1. Dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce formy p┼éatno┼Ťci:
a) P┼éatno┼Ť─ç on-line za po┼Ťrednictwem wsp├│┼épracuj─ůcych dostawc├│w p┼éatno┼Ťci on-line.
b) Roz┼éo┼╝enie p┼éatno┼Ťci na raty wg. preferencji Uczestnika za po┼Ťrednictwem wsp├│┼épracuj─ůcych dostawc├│w kredyt├│w ratalnych.
c) Przelew bankowy na rachunek ICS CompLearn, wskazany w ramach serwis├│w internetowych Studium Akademii EITCA.
2. W przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 1 lit. a) p┼éatno┼Ť─ç mo┼╝e zosta─ç dokonana bezpo┼Ťrednio po rejestracji za po┼Ťrednictwem jednej z wielu udost─Öpnianych przed dostawc─Ö metod. Realizacja p┼éatno┼Ťci nast─Öpuje w tym wypadku zazwyczaj w ci─ůgu kilku minut od jej rozpocz─Öcia.
3. W przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 1 lit. b) po dokonaniu rejestracji nast─Öpuje z┼éo┼╝enie wniosku o przyznanie kredytu ratalnego, za┼Ť p┼éatno┼Ť─ç uznawana jest za dokonan─ů dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz uruchomieniu kredytu ratalnego przez dostawc─Ö.
4. W przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 1 lit. c) p┼éatno┼Ť─ç uznawana jest za dokonan─ů po wp┼éyni─Öciu przelewu na rachunek bankowy ICS CompLearn. W celu poprawnej identyfikacji p┼éatno┼Ťci konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia oraz nazwiska uczestnika, oraz Kurs├│w EITC/Akademii EITCA kt├│rych dotyczy p┼éatno┼Ť─ç.
5. ICS CompLearn zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç udost─Öpniania innych ni┼╝ wskazane w ust. 1 form p┼éatno┼Ťci.
6. Informacje dotycz─ůce wszystkich dost─Öpnych form p┼éatno┼Ťci podane s─ů w ramach serwis├│w internetowych Studium Akademii EITCA.
7. Szczeg├│┼éowe zasady korzystania z form p┼éatno┼Ťci udost─Öpnianych przez dostawc├│w zewn─Ötrznych okre┼Ťlone s─ů w ramach odpowiednich regulamin├│w udost─Öpnianych przez tych dostawc├│w. Odno┼Ťniki do tych regulamin├│w zamieszczone s─ů w ramach serwis├│w internetowych Studium Akademii EITCA. Korzystanie z tych form p┼éatno┼Ťci wi─ů┼╝e si─Ö z akceptacj─ů postanowie┼ä ww. regulamin├│w. ICS CompLearn nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za realizacj─Ö procesu p┼éatno┼Ťci przez dostawc├│w zewn─Ötrznych.

┬ž20

1. Dokonanie p┼éatno┼Ťci jest r├│wnoznaczne z zawarciem pomi─Ödzy Uczestnikiem a ICS CompLearn umowy w formie elektronicznej o ┼Ťwiadczenie wybranej us┼éugi/us┼éug szkoleniowo-certyfikacyjnych (zwanej dalej Umow─ů uczestnictwa) zgodnie z opisem us┼éugi zawartym w ramach serwisu internetowego Studium Akademii EITCA oraz postanowieniami Regulaminu, i implikuje uzyskanie statusu Uczestnika Studium Akademii EITCA.
2. W przypadku, gdy p┼éatno┼Ť─ç nie jest dokonywana przez Uczestnika, b─ůd┼║ Uczestnik zwolniony jest z odp┼éatno┼Ťci za uczestnictwo, zawarcie Umowy uczestnictwa nast─Öpuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania si─Ö Uczestnika do platformy e-learning.
3. Zawarcie Umowy uczestnictwa mo┼╝e tak┼╝e nast─ůpi─ç w inny spos├│b (w tym w formie pisemnej), w razie udost─Öpnienia takiej mo┼╝liwo┼Ťci przez ICS CompLearn, b─ůd┼║ za porozumieniem stron.

┬ž21

1. Pe┼ény dost─Öp do zakupionych Akademii/Kurs├│w w ramach platformy e-learning aktywowany jest po dokonaniu p┼éatno┼Ťci (zawarciu Umowy uczestnictwa).
2. Pierwsze zalogowanie się Uczestnika do zakupionego szkolenia na platformie e-learning jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji usługi.

┬ž22

Je┼Ťli podmiotem dokonuj─ůcym zakupu jest inna osoba ni┼╝ Uczestnik, b─ůd┼║ jest ni─ů firma lub instytucja, podczas rejestracji w portalu Studium Akademii EITCA nale┼╝y w sekcji ÔÇťFaktura z nast─Öpuj─ůcymi danymiÔÇŁ poda─ç w┼éa┼Ťciwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.

V. Prawa i obowi─ůzki Uczestnika oraz szczeg├│┼éowe zasady uczestnictwa

┬ž23

Uczestnikowi przysługuje prawo do:
1. Dost─Öpu do zakupionych Kurs├│w EITC / Akademii EITCA w ramach platform e-learning Studium Studium Akademii EITCA.
2. Dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w egzaminach końcowych.
3. Korzystania z udost─Öpnianego oprogramowania informatycznego dla cel├│w laboratoryjnych w wyznaczonych w ramach danych kurs├│w zakresach.
4. Korzystania z elektronicznych konsultacji dotycz─ůcych realizowanego materia┼éu u kadr zespo┼é├│w dydaktycznych prowadz─ůcych kursy.
5. Otrzymania dokument├│w o kt├│rych mowa w ┬ž15 po pozytywnym uko┼äczeniu realizowanego Kursu EITC lub pe┼énej Akademii EITCA oraz spe┼énieniu okre┼Ťlonych w Regulaminie warunk├│w formalnych.
6. Uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Uczestnik├│w Studium Akademii EITCA.

┬ž24

Uczestnik zobowi─ůzany jest do:
1. Samodzielnego zaliczenia wszystkich zdalnych egzamin├│w ko┼äcowych z poszczeg├│lnych kurs├│w, pod rygorem sankcji, o kt├│rych mowa w ┬ž31.
2. Przestrzegania pozostałych postanowień Regulaminu.

┬ž25

1. Uczestnik wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie przez ICS CompLearn oraz przez podmiot certyfikuj─ůcy - Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzib─ů w Brukseli - swoich danych osobowych dla cel├│w realizacji Studium Akademii EITCA, oraz na udost─Öpnianie tych danych partnerom zaanga┼╝owanym w realizacj─Ö Studium Akademii EITCA w zakresie koniecznym do realizacji Studium Akademii EITCA i procedury certyfikacyjnej.
2. Dane osobowe, o kt├│rych mowa w ust. 1 obj─Öte s─ů ochron─ů i przetwarzane s─ů z zachowaniem wysokich standard├│w bezpiecze┼ästwa oraz zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem, w szczeg├│lno┼Ťci z Ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych oraz kwestii prywatno┼Ťci w serwisach internetowych ICS CompLearn zawarte s─ů w politykach prywatno┼Ťci opublikowanych w ramach odpowiednich serwis├│w internetowych.

┬ž26

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e wszelkie materia┼éy udost─Öpniane mu w ramach uczestnictwa w Studium Akademii EITCA stanowi─ů wy┼é─ůczn─ů w┼éasno┼Ť─ç intelektualn─ů ICS CompLearn b─ůd┼║ innych w┼éa┼Ťciwych podmiot├│w i podlegaj─ů ochronie prawnej zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami (w tym Ustaw─ů z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Uczestnik zobowi─ůzuje si─Ö wykorzystywa─ç powierzone mu materia┼éy i zawart─ů w nich tre┼Ť─ç (w tym w szczeg├│lno┼Ťci udost─Öpnianych w ramach platform e-learning materia┼é├│w dydaktycznych, oprogramowania, oraz tre┼Ťci test├│w zaliczeniowych) wy┼é─ůcznie do cel├│w nauki w┼éasnej i nie udost─Öpnia─ç ich osobom trzecim bez zgody ICS CompLearn lub odpowiedniego w┼éa┼Ťciciela praw autorskich.
2. W razie naruszenia postanowie┼ä okre┼Ťlonych w ust. 1 ICS CompLearn, b─ůd┼║ odpowiedni w┼éa┼Ťciciele praw autorskich mog─ů dochodzi─ç od uczestnika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynik┼ée z tego naruszenia.

┬ž27

1. Koniecznym warunkiem do wszcz─Öcia procedury certyfikacyjnej i otrzymania certyfikatu, o kt├│rym mowa w ┬ž15 ust. 2, jest podpisanie angielskoj─Özycznej zgody na warunki certyfikacji (Certification Agreement) Instytutu EITCI (zwanej dalej Umow─ů certyfikacyjn─ů). Druk Umowy certyfikacyjnej dost─Öpny jest pod adresem http://complearn.pl/pliki/EITCI_Certification_Agreement.pdf, za┼Ť pod adresem http://complearn.pl/pliki/EITCI_CA_tlumaczenie.pdf dost─Öpne jest do wgl─ůdu jej t┼éumaczenie przysi─Ög┼ée na j─Özyk polski.
2. Umowa certyfikacyjna powinna zosta─ç podpisana przez Uczestnika w formie papierowej oraz przes┼éana w jednym egzemplarzu na adres Sekretariatu Studium Akademii EITCA. Dodatkowo konieczne jest przes┼éanie drog─ů elektroniczn─ů na adres email Sekretariatu Studium Akademii EITCA skanu dowodu osobistego (b─ůd┼║ innego dokumentu to┼╝samo┼Ťci podanego w Umowie certyfikacyjnej) w celu umo┼╝liwienia weryfikacji autentyczno┼Ťci danych zawartych w Umowie certyfikacyjnej.
3. Przes┼éanie dokument├│w, o kt├│rych mowa w ust. 2, powinno nast─ůpi─ç niezw┼éocznie po zawarciu elektronicznej Umowy uczestnictwa, o kt├│rej mowa w ┬ž20.
4. W przypadku pozytywnego zaliczenia przez Uczestnika wszystkich wymaganych egzamin├│w, lecz niedostarczenia dokument├│w, o kt├│rych mowa w ust. 2, w okresie 30 dni od up┼éyni─Öcia regulaminowego maksymalnego okresu realizacji, o kt├│rym mowa w ┬ž28, oraz braku mo┼╝liwo┼Ťci doj┼Ťcia do porozumienia z Uczestnikiem co do terminu dostarczenia tych dokument├│w, ICS CompLearn zastrzega sobie prawo do uznania Umowy uczestnictwa za zrealizowan─ů, bez obowi─ůzku wydania certyfikatu, o kt├│rym mowa w ┬ž15 ust. 2. W takim wypadku Uczestnikowi nie przys┼éuguje refundacja ca┼éo┼Ťci ani cz─Ö┼Ťci poniesionych op┼éat za uczestnictwo.

┬ž28

1. Regulaminowy maksymalny okres czasu przewidziany na realizacj─Ö przez Uczestnika pe┼énej Akademii EITCA wynosi 12 miesi─Öcy, za┼Ť w przypadku realizacji pojedynczych Kurs├│w EITC maksymalny czas realizacji ka┼╝dego z kurs├│w to 3 miesi─ůce, liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy uczestnictwa do momentu pozytywnego zaliczenia wszystkich wymaganych egzamin├│w.
2. Na uzasadnion─ů pro┼Ťb─Ö Uczestnika czas wskazany w ust. 1 mo┼╝e zosta─ç wyd┼éu┼╝ony w porozumieniu z Kierownikiem Studium Akademii EITCA (Kierownikiem ICS CompLearn).
3. W przypadku przekroczenia przez Uczestnika terminu wskazanego w ust. 1 oraz braku mo┼╝liwo┼Ťci uzyskania porozumienia w kwestii przed┼éu┼╝enia terminu realizacji us┼éugi, ICS CompLearn zastrzega sobie prawo do rozwi─ůzania Umowy uczestnictwa. W takim wypadku Uczestnikowi nie przys┼éuguje refundacja ca┼éo┼Ťci ani cz─Ö┼Ťci poniesionych op┼éat za uczestnictwo.

┬ž29

1. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekt├│rych praw konsument├│w oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny, Uczestnikowi b─Öd─ůcemu konsumentem (nie dotyczy firm/instytucji oraz os├│b fizycznych prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, kt├│re dokona┼éy zakupu w ramach tej dzia┼éalno┼Ťci) w terminie dziesi─Öciu dni od zawarcia Umowy uczestnictwa przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Odst─ůpienie powinno nast─ůpi─ç w formie pisemnego o┼Ťwiadczenia przes┼éanego na adres sekretariatu, z powo┼éaniem si─Ö na odpowiedni─ů podstaw─Ö prawn─ů oraz wskazanie rachunku bankowego, na kt├│ry powinien nast─ůpi─ç zwrot wp┼éaconych ┼Ťrodk├│w.
2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy, o kt├│rej mowa w ust. 1, prawo do odst─ůpienia od umowy nie przys┼éuguje w przypadku gdy ┼Ťwiadczenie us┼éugi zosta┼éo ju┼╝ rozpocz─Öte (poprzez zalogowanie si─Ö Uczestnika do zakupionego szkolenia na platformie e-learning) przed up┼éywem dziesi─Öciodniowego terminu, o kt├│rym mowa w ust. 1.

VI. Postanowienia końcowe

┬ž30

ICS CompLearn nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Studium Akademii EITCA spowodowane czynnikami losowymi niezależnymi od ICS CompLearn (w tym czynnikami zależnymi od Uczestnika, osób trzecich lub siły wyższej).

┬ž31

1. W wyj─ůtkowych przypadkach, w razie ra┼╝─ůcego naruszenia przez Uczestnika postanowie┼ä Regulaminu, w szczeg├│lno┼Ťci w razie stwierdzenia faktu niesamodzielnego rozwi─ůzywania egzamin├│w ko┼äcowych, b─ůd┼║ w przypadku niestosowania si─Ö przez Uczestnika do postanowie┼ä Regulaminu w spos├│b uniemo┼╝liwiaj─ůcy realizacj─Ö przez ICS CompLearn zobowi─ůza┼ä wynikaj─ůcych z Umowy uczestnictwa, ICS CompLearn zastrzega sobie prawo do rozwi─ůzania Umowy uczestnictwa i wykre┼Ťlenia Uczestnika z listy uczestnik├│w Studium Akademii EITCA. W takim przypadku Uczestnikowi nie przys┼éuguje refundacja ca┼éo┼Ťci ani cz─Ö┼Ťci poniesionych op┼éat za uczestnictwo.
2. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia faktu niesamodzielnego rozwi─ůzywania przez Uczestnika egzamin├│w ko┼äcowych, informacja o tym fakcie przekazywana jest do podmiotu certyfikuj─ůcego, kt├│ry mo┼╝e podj─ů─ç decyzj─Ö o trwa┼éym wykluczeniu Uczestnika z mo┼╝liwo┼Ťci uczestnictwa w akredytowanych przez ni─ů programach certyfikacyjnych oraz o anulowaniu wcze┼Ťniej wydanych Uczestnikowi certyfikat├│w.

┬ž32

Umow─Ö uczestnictwa uznaje si─Ö za zrealizowan─ů, po wydaniu Uczestnikowi dokument├│w, o kt├│rych mowa w ┬ž15, b─ůd┼║ rozwi─ůzaniu umowy w trybach okre┼Ťlonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.

┬ž33

Ewentualne spory dotycz─ůce uczestnictwa Uczestnika w Studium Akademii EITCA oraz przestrzegania warunk├│w Regulaminu strony b─Öd─ů stara┼éy si─Ö rozstrzyga─ç polubownie w drodze porozumienia. W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci polubownego rozstrzygni─Öcia spor├│w ustala si─Ö w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç terytorialn─ů organ├│w s─ůdowych odpowiedni─ů dla siedziby ICS CompLearn.

┬ž34

Regulamin wchodzi w ┼╝ycie dnia 7 stycznia 2014 roku i mo┼╝e podlega─ç aktualizacjom, w szczeg├│lno┼Ťci zwi─ůzanym z podnoszeniem jako┼Ťci ┼Ťwiadczonych us┼éug.

Regulaminy archiwalne

 •  
  Zawarto┼Ť─ç kurs├│w bardzo mi si─Ö podoba┼éa i spowodowa┼éa, ┼╝e zyska┼éem nowe spojrzenie na grafik─Ö komputerow─ů."
  @Mieczysław
   
 •  
  Odpowiada┼éa mi asynchroniczna mo┼╝liwo┼Ť─ç nauki + europejski certyfikat wydany w j─Özyku angielskim."
  @Radosław
   
 •  
  Dzi─Ökuj─Ö za pomoc w rozwoju mych kompetencji."
  @Jan
   
 •  
  Materia┼éy autorskie opracowane by┼éy bardzo przejrzy┼Ťcie, czytelnie i zrozumiale."
  @Krzysztof
   
 •  
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów."
  @Marcin
   
 •  
  Mo┼╝liwo┼Ť─ç przed┼éu┼╝ania terminu realizacji znacznie u┼éatwi┼éa realizacj─Ö kursu przy pracy na pe┼ény etat."
  @Ewa
   
 •  
  Podoba┼éo mi si─Ö podej┼Ťcie do s┼éuchacza."
  @Krzysztof
   
 •  
  Pozytywnymi aspektami kursu by┼éy: mo┼╝liwo┼Ť─ç konsultacji, dowolno┼Ť─ç w doborze kolejno┼Ťci kurs├│w, mo┼╝liwo┼Ť─ç poprawienia wyniku test├│w."
  @Ewa
   
 •  
  Najbardziej odpowiadał mi się brak ograniczenia czasowego, dostęp 24 h na dobę do materiałów."
  @Barbara
   
 •  
  ┼üatwy dost─Öp, mo┼╝liwo┼Ť─ç nauki w domu w dogodnym czasie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Og├│lnie - b. sprawna organizacja."
  @Joanna
   
 •  
  Najbardziej podoba┼éa mi si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç zdawania egzamin├│w w dowolnym terminie."
  @Tomasz
   
 •  
  Jestem zadowolona, że wzięłam udział w tym szkoleniu, na pewno moja wiedza informatyczna jest teraz na dużo wyższym poziomie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Szerokie spojrzenie na r├│┼╝ne zagadnienia IT, pomoc w instalowaniu program├│w."
  @Joanna
   
 •  
  Teoria przedstawiona w spos├│b zrozumia┼éy w wi─Ökszo┼Ťci przedmiot├│w, ─çwiczenia z odpowiedziami, podpowiedziami."
  @Małgorzata
   
 •  
  Zawarto┼Ť─ç programow─ů oraz system nauczania okre┼Ťlam jako bardzo wysoki."
  @Leszek
   
 •  
  Bardzo dok┼éadne wyja┼Ťnienia i opisy."
  @Wiktor
   
 •  
  Mo┼╝liwo┼Ť─ç uczenia si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, bez dojazd├│w na zaj─Öcia."
  @Wacław
   
 •  
  Klarowna zawarto┼Ť─ç programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zada┼ä programowych obj─Ötych w studium."
  @Leszek
   
 •  
  Plusy: ca┼éo┼Ť─ç kursu, zakres tematyczny oraz organizacja szkolenia."
  @Artur
   
 •  
  Mo┼╝liwo┼Ť─ç realizacji kursu w godzinach i dniach, kt├│re mi odpowiadaj─ů, co umo┼╝liwia pogodzenie kursu z prac─ů."
  @Katarzyna
   
 •  
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne."
  @Roksana
   
 •  
  ÔÇťKlarowne wyk┼éady na okre┼Ťlone tematy w niekt├│rych programach, ciekawe ─çwiczenia."
  @Joanna
   
 •  
  Liczne ilustracje ukazuj─ůce nawet elementy programu. Dok┼éadne opisy dzia┼éa┼ä krok po kroku."
  @Łukasz
   
 •  
  Brak problem├│w pocz─ůwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy zwi─ůzane z poszczeg├│lnymi dzia┼éami kursu, na procedurze certyfikacyjnej sko┼äczywszy."
  @Dagmara
   
 •  
  Mo┼╝na si─Ö uczy─ç w ka┼╝dym miejscu na ┼Ťwiecie o dowolnej godzinie."
  @Dariusz
   
 •  
  Wiele opis├│w. Dodatkowe pliki (za┼é─ůczniki). Edukacja na wysokim poziomie. Mo┼╝liwo┼Ť─ç konsultacji z korepetytorami. Klarowno┼Ť─ç tre┼Ťci."
  @Karol
   
 •  
  Poznanie nowych, ciekawych program├│w i ich mo┼╝liwo┼Ťci."
  @Wojciech
   
 •  
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)"
  @Dariusz
   
 •  
  Ta forma szkolenia jest ┼Ťwietn─ů alternatyw─ů szkole┼ä stacjonarnych.Bardzo wa┼╝na dla mnie by┼éa swoboda ustalania czasu kursu."
  @Maria
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych."
  @Aurelia
   
 •  
  moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe."
  @Danuta
   
 •  
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia."
  @Joanna
   
 •  
  Uwa┼╝am, ┼╝e moje kompetencje s─ů na du┼╝o wy┼╝szym poziomie ni┼╝ w momencie zaczynania kursu. I mam nadziej─Ö, ze przydadz─ů mi si─Ö w pracy zawodowej a tak┼╝e prywatnie."
  @Justyna
   
 •  
  Moje kompetencje wzros┼éy zdecydowanie. Dowiedzia┼éam si─Ö wielu nowych i ciekawych rzeczy zwi─ůzanych z praca przy komputerze, kt├│re stosuj─Ö teraz w ┼╝yciu codziennym."
  @Katarzyna
   
 •  
  Zdecydowanie podnios┼éam swoje kompetencje, nie mam wi─Ökszych problem├│w ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach b─Öd─ůcych przedmiotem szkolenia. "
  @Joanna
   
 •  
  Zdecydowanie czuj─Ö si─Ö bardzie pewna siebie wsp├│┼épracuj─ůc z komputerem. Do┼Ťwiadczy┼éam zagadnie┼ä o kt├│rych nie mia┼éam poj─Öcia. Moja samoocena wzros┼éa adekwatnie do moich nabytych umiej─Ötno┼Ťci."
  @Iwona
   
 •  
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na pocz─ůtku kursu podchodzi┼éam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wyk┼éad├│w stwierdzi┼éam, ┼╝e na pewno to mi si─Ö przyda. Podnios┼éam swoje umiej─Ötno┼Ťci. "
  @Monika
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych sa obecnie bardzo dobre."
  @Oktawia
   
 •  
  Przyswoi┼éam dodatkow─ů wiedz─Ö, jak r├│wnie┼╝ usystematyzowa┼éam t─ů ju┼╝ posiadan─ů."
  @Wioletta
   
 •  
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce."
  @Wioletta
   
 •  
  Wzmocnienie dotychczas posiadanych umiej─Ötno┼Ťci, wyposa┼╝enie w wiedz─Ö dotycz─ůc─ů nowych funkcji poznanych program├│w."
  @Karolina
   
 •  
  Dzi─Ökuj─Ö bardzo za mo┼╝liwo┼Ť─ç potwierdzenia moich umiej─Ötno┼Ťci a tak┼╝e ich poszerzenia."
  @Agnieszka
   
 •  
  Bardzo wa┼╝ne jest to, ┼╝e mimo ┼╝e kurs jest interaktywny to daje mi─Ödzynarodowy certyfikat... Uwa┼╝am, ┼╝e takie kursy powinny by─ç coraz bardziej upowszechniane. "
  @Maria